فراتحلیل پیامدهای شناختی -تحصیلی دوزبانگی

۲۰,۰۰۰ ریال

جواد مصر آبادی:  دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رجب ربوی : عضو هیات علمی دانشگاه فنی -حرفه ای

جواد حاتمی:  دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

تورج هاشمی:  استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز


چکیده

دوزبانگی موضوعی آشنا و فراگیر درجوامع امروزی به ویژه در کشور ایران است که برطبق نتایج پژوهش ها از لحاظ تعلیم و تربیت آثار خاص خود را دارد. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر ترکیبی پیامدهای شناختی -تحصیلی دوزبانگی بر اساس پژوهش های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است . جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط با پیامدهای شناختی -تحصیلی دوزبانگی درداخل کشور مربوط می شود که پس از لحاظ ملاک های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 21 تحقیق تحلیل شدند . ترکیب اندازه های اثر اختلاف فراگیران دوزبانه نسبت به تک زبانه حاصل از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی دوزبانه ها نسبت به تک زبانه ها از لحاظ شناختی ضعیف تر هستند. (ES=-0/27). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه های اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد . با این وجود با تحلیل های دقیق تر مشخص شد که تفاوت های معنادار بین دو گروه در شاخص های تحصیلی است (ES=-0/26 ).و در شاخص های پایه شناختی همچون هوش بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (ES=-0/10). همچنین تحلیل های تکمیلی نشان دادند که از بین بازده های مرتبط با پیشرفت تحصیلی بزرگ ترین اندازه اثر اختلاف بین دو گروه دو زبانه و تک زبانه در دروسی همچون نوشتن و خواندن است تا دردروسی مانند ریاضی و علوم . دیگر یافته این بخش از تحلیل ها نشان داد که زبان دوزبانه ها می تواند بر شاخص های اندازه اثر تفاوت دو زبانه ها از تک زبانه ها تاثیر گذار باشد.

واژگاه کلیدی :دو زبانگی ،دو زبانه ،فراتحلیل ، زبان .

مقدار:

دسته:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.