طراحی عاطفی در محیط های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بر مهارت آموزی نظامی

۲۰,۰۰۰ ریال

طالب زندي
جواد حاتمی

talebzandi@yahoo.com  دانشجوي دکتراي تکنولوژي آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
hatami52@gmail.com  دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس


چکیده
در این مقاله چگونگی برانگیختن عواطف مثبت و اینکه این عواطف به چه نحوي بر یادگیري تأثیر میگذارند، مورد بررسی قرار گرفت. عواطف نقش نیرومند و محوري را در زندگی روزانه ایفا میکنند. از این رو باعث تعجب نیست که این عواطف چنین نقشی را در طرح ریزيها و مهارت آموزي هاي نظامی نیز ایفا کنند. نتایج پژوهشها نشان داده است که توجه به مسائل عاطفی در طراحی مواد یادگیري چندرسانهاي میتواند عواطف مثبت یادگیرندگان را برانگیزد و این عواطف مثبت هم یادگیرندگان را بیشتر درگیر مواد یادگیري چندرسانه اي کرده و در نهایت منجر به تسهیل یادگیري میشود. در این رابطه، ابتدا نقش عواطف در یادگیري مورد بررسی قرار گرفت. سپس به زیبایی شناسی و ارتباط آن با عواطف مثبت پرداخته شد. در ادامه نیز رابطه بین بارشناختی، طراحی زیبایی شناختی و عواطف مثبت بررسی شد، به این صورت که طراحی زیبایی شناختی و به تبع آن عواطف مثبت چگونه بر بارشناختی و بهینه کردن آن تأثیر می گذارند. در نهایت و با تفصیل بیشتر، چگونگی طراحی عاطفی واستفاده از عناصر زیبایی شناختی از جمله رنگ و شکل در محیطهاي یادگیري چندرسانهاي مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در این رابطه رهنمودهایی براي طراحان محیطهاي یادگیري چندرسانهاي جهت ترغیب عواطف مثبت و به دنبال آن تسهیل یادگیري، ارائه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از رنگ هاي گرم، شکلهاي مدور و رابط هاي شبیه صورت انسان به عنوان طراحی عاطفی مثبت، بر یادگیري و فرایندهاي شناختی ازجمله بهینه سازي بارشناختی تاثیر دارد
واژگان کلیدي: یادگیري چندرسانهاي، طراحی عاطفی، عواطف مثبت، زیبایی شناسی ،طراحی آموزشی

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.