طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی

۲۰,۰۰۰ ریال

جواد حاتمی *
رضا محمدی **
چکیده
ضرورت طراحی و انجام پژوهشی نظام دار در خصوص نظام مناسب و فراگیر ارزشیابی کیفیت در نظام آموزش عالی متناسب با دانش و تجربیات بین المللی و ملی جهت مشوخص کردن روش، فرایند اجرا، معیارهای ارزشیابی و ساختار مدیریتی این نظام و ویژگی های آن،هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بررسی تجارب ملی و بین المللی، رویکرد بومی نظام ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را طراحی کرده و به دنبال آن ، چوارچوب سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را تدوین و ارائه کرده است. برای سنخ شناسی تجارب جهانی و الگوگیری از آن از روش مطالعه تطبیقی و برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیت هاو تجربه های ملی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. در قسمت یافته های پژ وهش نیز ساختارهای پیشنهادی سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: سازمان ملی، ساختار، ارزشیابی، اعتبار سنجی، کیفیت آموزش عالی

(j.hatami@modares.ac.ir : * دانشیار دانشگاه تربیت مدرس (مسؤول مکاتبات
** استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.