رده بندی شناختی سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل؛ مبتنی بر رویکرد توان-پیچیدگی

۲۰,۰۰۰ ریال

چکیده
در این تحقیق بر اساس الگوي توان-پیچیدگی، 12 سوال یک آزمون آزمایشی 30 سوالیحساب دیفرانسیل رده بندي شده که نتیجه مربوط به 3 سوال آن در این مقاله آمده است. نتایج نشان داد که سوالات این آزمون همگی در برگیرنده دانش روندي بوده و عمدتا در سطح 3 پیچیدگی قرار داشته اند. بعلاوه 92 % سوالات انتزاعی بوده و براي پاسخ گویی صحیح به هرسوال همزمان باید چندین الگوریتم محاسباتی مختلف فراخوانی شوند . سوالاتی که سطوح پیچیدگی کمتري داشته اند و تنها از یک الگوریتم براي محاسبه آن ها استفاده شده از لحاظ مقیاس پذیري از ویژگیهاي آماري بهتري برخوردار بوده اند و تابع آگاهی آنها اطلاعات
بیشتري از توانایی آزمون دهندگان فراهم میکند. به این ترتیب ساختن سوالات پیچیده و بدونهیچ حد و مرز مشخص در ترکیب الگوریتم هاي محاسباتی، منجر به روندهاي نا بجا مثلآموزش تست زنی شده و ناکارآمدي آموزش هاي دوران تحصیلی در پی گیري مشکلات جامعه در نهایت مانعی براي رسیدن به اهداف آموزشی بادوام در توسعه ملی شده است.
واژگان کلیدي: رده بندي بلوم، ژرفاي دانش وب، سطوح پیچیدگی شناختی، حل مسأله

Javad Hatami Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran
j.hatami@modares.ac.ir

مقدار:

دسته: برچسب: