رابطهٔ باورهای هوشی، هدفهای پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

۲۰,۰۰۰ ریال

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطهي بین باورهاي هوشی، هدفهاي پیشرفت و تعلل ورزي در دانشجویان است. به این منظور 280 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران( 150 دختر و 130 پسر ) به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند و به سه پرسشنامه باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و تعللورزي پاسخ دادند . نت ایج نشان داد که بین اهداف تبحري رویکرد وتعلل ورزي رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و بین اهداف رویکرد تسلط و رویکرد اجتناب با تعللورزي رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که مؤلفه هاي باورهاي هوشی و اهداف پیشرفت قادر به پیش بینی تعلل ورزي دانشجویان
میباشد. همچنین نتایج نشان داد که پسران در مؤلفه هاي تعلل ورزي، اهداف تبحري تسلط، تبحري رویکرد، عملکرد رویکرد، عملکرد اجتناب و باور افزایشی بر دختران برتري دارند.
واژگان کلیدي: تعلل ورزي، باورهاي هوشی، هدفهاي پیشرفت

جواد حاتمی
مینا پژمان فرد
مهسا صالح نجفی

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.