دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس

۲۰,۰۰۰ ریال

چکیده
اعضاي هیئت علمی دانشگاه مبناي توسعه در نظام آموزشی به شمار میروند و توسعه مهارتها وتوانمندیهاي آنان یکی از ضروریات انکارناپذیر در جهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف توصیف دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادي در فرایند تدریس انجام شد. بدین منظور، ازیکی از روشهاي تحقیق کیفی با عنوان مطالعه موردي اکتشافی استفاده شد. جامعه آماري تمام اعضاي1388 بودند. با استفاده از نمونه گیري هدفمند – هیئت علمی دانشگاه پیامنور تبریز در سال تحصیلی 89تعداد 12 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمعآوري اطلاعات از مصاحبه هاي نیمه سازمانیافته و عمیق، فرم اطلاعات اعضاي هیئت علمی و مشاهدات محقق استفاده شد. روایی ابزار را استادانحوزه علوم تربیتی بررسی و تأیید کردند. یافته ها نشان داد که بیشتر اعضاي هیئت علمی مفهوم تفکر انتقادي را اعمال تردید عاقلانه دانسته اند. همچنین، آنها تفکر انتقادي را در مهارتهاي داشتن اطلاعاتکافی، پرسشگري، داشتن جامعیت فکر، انعطاف در تفکر، تحلیلگر بودن و داشتن مهارت شنود مطرح
کرده اند. علاوه بر این، بیشتر اعضاي هیئت علمی بر اکتسابی بودن تفکر انتقادي و نقش مهم تدریس دراین امر تأکید داشتند
کلید واژگان: تدریس، تفکر انتقادي، آموزش عالی، استادان دانشگاه

جواد حاتمی و اسکندر فتحی آذر  و بتول احمدزاده

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.