تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دور هی متوسطه در درس فیزیک

۲۰,۰۰۰ ریال

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی ارائه نقشه مفهومی، ارائه و ساخت نقشه مفهومی و عدم استفاده از نقشه مفهومی
بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس فیزیک اجرا شد. برای این منظور از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون استفادهگردید. 6 کلاس درسی به روش نمونه گیری هدفمند ) 2 کلاس ارائه نقشه مفهومی، 2 کلاس ارائه و ساخت نقشه مفهومی و 2 کلاس کنترل( انتخاب شدند. در گروه های کنترل فراگیران به شیوه مرسوم درس های مذکور را یاد گرفتند. در گرو ه های ارائه وساخت )ترکیبی( مطالب درسی در قالب نقشه مفهومی به فراگیران ارائه شد همچنین دانش آموزان این کلاس ها خود نقشه های
مفهومی مطالب تدریس شده را تهیه کردند. در گروه های آزمایشی ارائه، مطالب درسی فقط در قالب نقشه مفهومی ارائه گردید.
تاثیر این کاربندی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی اندازه گیری شد. یافت ههای پژوهش حاضر
نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون های هر سه گروه نسبت به پیش آزمون ها افزایش یافته است اما بیشترین تاثیر در
گروه ارائه و ساخت نقشه مفهومی )ترکیبی( و کمترین آن در گروه کنترل مشاهده گردید. با توجه به اینکه سوالات آزمون براساس
سطوح یادگیری شناختی بلوم طراحی شده بود، تجزیه و تحلیل پاس خهای فراگیران نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در میزان
دستیابی فراگیران به سطوح بالای بلوم )درک به بالاتر( در گرو ههای آزمایش و کنترل می باشد. نتیجه دیگر این پژوهش این است
که هیچ کدام از گروه های دختران و پسران برتری مشخصی نسبت به هم نداشتند.
کلید واژ ه ها:
سازنده گرایی، یادگیری معنادار، تدریس نقشه مفهومی، پیشرفت تحصیلی

جواد حاتمی 1-دانشیار دانشگاه تربیت مدرس.
اسکندر فتح یآذر – استاد دانشگاه تبریز.
ژیلا کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

مقدار:

دسته:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.