بررسی میزان تأثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی)

۲۰,۰۰۰ ریال

جواد حاتمی ١
رحیم بدري گرگر ٢
مهدي پویان فرد ٣


چکیده
مشاوره به عنوان یک حرفه در جامعه ي ما درحال گسترش و توسعه است و هر روز بیش از گذشته به وجود آن در مدارس احساس نیاز میشود. از چندین سال قبل معلمان مدارس دریافته اند که بدون کمک مشاور، در اکثر موارد دانش آموزان نمی توانند از تواناییهاي خود تا حد امکان استفاده نمایند. به عبارت دیگر مشاوره از دیدگاه اکثر معلمان و مدیران،وسیله اي که در بهبود کارتحصیلی دانش آموزان وثبات عاطفی آنها مفید و مؤثرواقع شده است. همچنین مشاوره در کاهش رفتارهاي ناسازگار و افزایش رفتار سازگار تأثیر فراوانی داشته است. سرانجام آن که مشاور به دانش آموزان کمک نموده تا شیوه يزندگی خود را انتخاب نمایند.در این پژوهش، با کاربرد روش شناسی کیفی، تلاش شده است تا به بررسی نقش و میزان تأثیر مشاوران در هدایت تحصیلی و انتخاب رشته ي تحصیلی براي دانش آموزان پرداخته شود. در این پژوهش سؤالات در دو مفهوم مطرح شد که سؤالات عبارت بودند: 1- آیا دانش آموزان با توجه به راهنمایی مشاور از رشته خود راضی هستند 2- آیا دانش آ موزان اطلاع کافی در موردخدمات مشاوران دارند؟ که هر یک از سؤالات به صورت مضمون مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در نتیجه گیري در سؤال یک دانش آموزان از رشته ي انتخابی خود رضایت داشتند اما این رضایت را در اینکه با علاقه ي خود وارد این رشته شدند بیان می کردند و مشاور عامل مهمی درایجاداین رضایت به حساب نمی آید. در نتیجه گیري سؤال دو به علت عملکرد ضعیف مدرسه و مشاور، درمعرفی مشاور به دانش آموزان، دانش آموزان اطلاعی در مورد خدمات مشاوران نداشتند.
واژگان کلیدي: مشاوران مدارس، هدایت تحصیلی، دانش آموزان، مطالعه کیفی
j.hatami@modares.ac.ir 1. دانشیار برنامه ریزي درسی دانشگاه تربیت مدرس
2. دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
3. دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه تبریز

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.