بررسی علل و انگیزه های تحصیل دررشته های فنی و حرفه ای در ایران ،مطالعه موردی : آموزشکده فنی -حرفه ای آیت الله حسن زاده آملی

۲۰,۰۰۰ ریال

جواد حاتمی:دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

رضا حسن زاده :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی


چکیده :

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش ،زیر ساخت های صنعتی و مهارت های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . برای رسیدن به این هدف ،توسعه آموزش های فنی حرفه ای ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه های تحصیل در رشته های فنی حرفه ای در ایران پرداخته است . جامعه آماری دانشجویان آموزشکده فنی -حرفه ای آیت الله حسن زاده آملی به تعداد 148 نفر است . با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای رشته های (ساخت و تولید قالب سازی ،مکانیک خودرو و الکترونیک )به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با پرسشناممه داده ها گرد آوری شد . یافته ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان ؛قابلیت اشتغال زایی ،کوتاه مدت بودن دوره ها و نگرش جامعه نسبت به آموزشکده های فنی و حرفه ای تاثیر کمتر و درمقابل امکان تحصیل در مقاطع بالاتر ،درآمدزایی ، فرصت های شغلی و تشویق خانواده ها تاثیر بیشتری برای ورود به این آموزشکده ها داشته است . بر اساس متغیرهای زمینه ای و رشته تحصیلی بین دیدگاه پاسخ دهندگان درخصوص عوامل هفت گانه به جز شغل مادر ،تفاوت معنی داری مشاهده شد.

واژگان کلیدی :انگیزه تحصیل ،آموزشکده های فنی و حرفه ای ،عوامل موثر

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.