ارتقا طرح فرا ارزشیابی در بستر چک لیستهای حوزه

۲۰,۰۰۰ ریال

سمانه سادات موسویان :دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ،گروه علوم تربیتی تهران ، ایران

دکتر جواد حاتمی : هیات علمی (دانشیار )دانشگاه تربیت مدرس ،گروه علوم تربیتی تهران ،ایران


چکیده

هدف مقاله ی حاضر توصیف و نعش و کاربرد حیطه ی فرا ارزشیابی در ارزیابی از برنامه ها و طرح های اموزشی است . در این راستا این مقاله به توصیف و تحلیل حوزه نقش ، انواع ،کاربرد و مقیاسهای فرا ارزشیابی پرداخته و برای روشن شدن ابعاد حوزه و مناقشات موجود ،به مقایسه رویکرد فرا ارزشیابی با فراتحلیل نیز می پردازد . به منظور ارتقای ارزشیابی ،فرا ارزشیابی از چک لیستهای متفاوتی کمک می گیرد . نمونه های مورد توصیف این مقاله سه چک لیست فرا ارزشیابی می باشند که کاملا هدفمند به منظور توصیف و تحلیل حوزه ی فرا ارزشیابی انتخاب شده اند . در این نمونه ها سه حیطه ی مورد بحث در فرا ارزشیابی ،در ارزیابی چک لیست ارزشیابی (فراچک لیست )و ارزیابی برنامه ی ارزشیابی و ارزشیابی کل فرآیند ارزشیابی خلاصه می گردد. با جامعیتی که این چک لیستها دارند ،قادر خواهند بود در انواع برنامه های ارزشیابی به کارگرفته شده و کل فرآیند ارزشیابی را ارتقا می بخشند و نیز قابلیت سازگاری با موضوعات و برنامه های مختلف ارزشیابی من جمله برنامه و طرحهای آموزشی را دارا خواهند بود . به این ترتیب این مقاله در راستای توصیف فرآیند فرا ارزشیابی ،چک لیستها و ملزومات آن تحقیقی کامل و همبسته ،ارائه داده و نیز سعی شده است . با توصیف چک لیستهای جامع ، درجهت ارتقا حوزه فرا ارزشیابی گام بردارد.

کلمات کلیدی:فرا ارزشیابی ،فرا تحلیل ،چک لیست ارزشیابی ،فراچک لیست ،طرح ارزشیابی مرجع .

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.