آمار مقدماتی و کاربرد آن در پژوهش

۴۰۰,۰۰۰ ریال

سرفصل دوره:

 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جامعه
 • نمونه
 • متغیر
 • مقیاس­های اندازه­گیری
  • مقیاس اسمی
  • مقیاس ترتیبی
  • مقیاس فاصله­ای
  • مقیاس نسبی
 • توزیع­های فراوانی و نمودارها
 • اندازه های گرایش مرکزی
  • نما
  • میانه
  • میانگین
  • انتخاب یک اندازه گرایش مرکزی
 • شاخصهای پراکندگی
  • دامنه تغییرات
  • انحراف چارکی
  • انحراف متوسط
  • واریانس
  • انحراف استاندارد (معیار)
 • نمره­های استاندارد
  • رتبه درصدی
  • نقاط درصدی
  • دهکها و چارکها
  • نمره­های استاندارد
   • نمره z
   • نمره T
  • نمره های نه گانه
 • منحنی طبیعی

مدت دوره (ساعت ):4 ساعت

مدرس:جناب آقای دکتر فرخ نیا

رسته:ارزشیابی و تحلیل نتایج

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.