آزمایشهای عملی

در این قسمت فیلم آزمایش هایی گذاشته شده است که کارشناسان براساس دستورالعمل آزمایش ها آنها را انجام داده و فیلم گرفته اند. این آزمایش ها به کودکان و دانش آموزان کمک می کند که با نحوه انجام آزمایش و نتایج آن آشنا شوند

نحوه نمایش:

نمایش: 15 30 همه